Θέλετε να μάθετε αν είστε ένα φυτό,

If you want to know if you are a plant, Αν θέλετε να μάθετε αν είστε ένα φυτό,
follow these lessons in order. ακολουθήστε τα εξής μαθήματα στην τάξη.
Whenever you see Όποτε βλέπετε